Regulamin korzystania z serwisu internetowego BenefitClub.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

1 Postanowienia Ogólne

1.1

Operatorem serwisu internetowego BenefitClub.pl jest Marcin Krejza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CarDirect Marcin Krejza zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.

1.2

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego BenefitClub.pl, zwanego dalej "Serwisem", jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3

Korzystanie z Serwisu jest odpłatne dla przedsiębiorców tworzących oraz obsługujących własny program dla stałych klientów, tj. program lojalnościowy, na portalu BenefitClub.pl, zwanych dalej „Partnerami”. Korzystanie z serwisu przez osoby biorące udział w stworzonych przez Partnerów programach lojalnościowych, zwanych dalej „Klientami”, jest w darmowe.

1.4

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

1.5

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:


 • Serwis - serwis internetowy BenefitClub.pl pozwalający przedsiębiorcom na stworzenie oraz bieżącą obsługę własnego programu dla stałych klientów (tj. programu lojalnościowego) oraz inne usługi bezpośrednio z tym związane, szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
 • Operator - Marcin Krejza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CarDirect Marcin Krejza zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.
 • Regulamin - Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Partner - przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który korzysta z usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu szczegółowo opisanych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
 • Klient – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, otrzymała Kartę BenefitClub od Partnera Serwisu oraz bierze udział w Programie Partnera. Klienci nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 • Użytkownik – każdy Klient lub Partner korzystający z portalu BenefitClub.pl.
 • Karta BenefitClub – karta służąca rejestracji unikalnego numeru Klienta oraz Rejestracji Klienta w Programie Partnera.
 • Rejestracja Klienta – rejestracja Klienta w Programie BenefitClub Partnera. Pierwsza Rejestracja Klienta następuje w momencie, w którym Klient aktywuje swoją Kartę BenefitClub w Serwisie poprzez weryfikację danych kontaktowych oraz ustanowienie hasła dostępu do swojego konta.
 • Program Partnera – unikalny program dla stałych klientów (tj. program lojalnościowy) prowadzony przez Partnera na indywidualnie określonych przez niego zasadach. W ramach Serwisu wielu Partnerów prowadzi własne, odrębne Programy Partnerów BenefitClub.
 • Karta BenefitClub – karta służąca rejestracji Klienta w Programie Partnera oraz identyfikacji Klienta zarejestrowanego w Programie Partnera za pomocą unikalnego numeru Karty BenefitClub.
 • Cennik – lista opłat obowiązujących Partnerów, opublikowana na stronie internetowej www.BenefitClub.pl/cennik,
 • Okres Darmowy – okres, w którym nie jest naliczana opłata abonamentowa, przysługuje ona każdemu Partnerowi po rejestracji w Serwisie.
 • Umowa – rozumie się przez to umowę o świadczenie przez Serwis usług opisanych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, zawartą między Operatorem a Partnerem po rejestracji Partnera w Serwisie.
 • Usługi – usługi świadczone na rzecz Partnera przez Operatora dostępne w ramach Serwisu, szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
 • Punkty – zapisane na koncie Klienta przez Partnera punkty zgodnie z zasadami Programu Partnera, które mogą zostać wykorzystane do otrzymania Gratyfikacji tylko i wyłącznie w Programie Partnera zapisującego Punkty.
 • Gratyfikacja – Nagrody, bony, rabaty lub inne gratyfikacje, które Klient może otrzymać w zamian z Punkty zdobyte w Programie Partnera.
 • Program Promocji BenefitClub – program, w którym mogą wziąć udział Partnerzy. W Programie Promocji BenefitClub partnerzy otrzymują nagrody za pomoc w promocji Serwisu.

1.6

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych przez Operatora Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.7

Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji). W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia Operator powiadomi Partnerów o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.8

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z polskim i europejskim prawem.

2 Zakres usług świadczonych przez Serwis

2.1

Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Partnera jest udostępnienie aplikacji internetowej BenefitClub.pl umożliwiającej:

2.1.1

Prowadzenie programu do obsługi stałych klientów firmy (tj. programu lojalnościowego), rejestrację Klientów w Programie Partnera, identyfikację Klienta firmy na podstawie numeru Karty BenefitClub lub danych osobowych, naliczanie punktów Klientom, rejestrowanie wydanych gratyfikacji na zasadach określonych w Programie Partnera, a także inne usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem Programu Partnera BenefitClub.

2.1.2

Prowadzenie ewidencji Klientów Partnera oraz prowadzenie analizy tej ewidencji.

2.1.3

Wysyłanie wiadomości elektronicznych w formie e-mail lub SMS przez Partnera do własnych Klientów, zarejestrowanych w Serwisie oraz Programie Partnera.

2.1.4

Stworzenie oraz prowadzenie profilu firmy Partnera w Serwisie.

2.2

Operator na rzecz Partnerów świadczy także inne usługi bezpośrednio związane z usługami opisanymi w punkcie 2.1, szczegółowo opisane w samym Serwisie.

3 Zasady korzystania z Serwisu przez Partnerów

3.1

Operator świadczy usługi poprzez Serwis wyłącznie za pomocą sieci Internet.

3.2

Partner, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz podać wszystkie wymagane w procesie rejestracji dane.

3.3

Do prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Partnera oraz działania Serwisu niezbędne jest:

3.3.1

Wprowadzenie przez Partnera danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym w zakresie oraz formie określonych w Serwisie.

3.3.2

Stworzenie przez Partnera wzoru własnej Karty BenefitClub zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zasadami opisanymi w punkcie 9.6.

3.3.3

Opłacenie kosztu związanego z dostawą oraz produkcją własnej Karty BenefitClub.

3.3.4

Dokonanie konfiguracji przez Partnera własnego programu dla stałych klientów zgodnie z poleceniami Serwisu.

3.4

Korzystanie z usług opisanych punkcie 2 możliwe będzie jedynie po dokonaniu czynności wymienionych w punkcie 3.3.

3.5

W przypadku wystąpienia zmian w danych wymaganych w procesie rejestracji Partner obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian w ustawieniach swojego profilu.

3.6

Zarejestrowany Partner korzystający z Serwisu uzyskuje dostęp do swojego profilu poprzez podanie loginu i hasła. Loginem Partnerów jest adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.

3.7

W przypadku gdy Partner zapomni hasła, powinien wybrać opcję "Zapomniałem hasła" i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Serwisie.


3.8

Partner może w każdym czasie sprawdzić swoje dane wprowadzone do Serwisu przy rejestracji poprzez zalogowanie się do swojego profilu, jak również w ten sam sposób może dokonywać ich zmiany, bądź korygować błędy.

3.9

Zasady obsługi Programu Partnera.

3.9.1

Punkty otrzymane przez Klientów w Programie Partnera mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do otrzymania Gratyfikacji od Partnera przyznającego punkty. Punkty zapisane na koncie Klienta nie mogą zostać w żaden sposób wykorzystane w Programach Partnerów innych, niż Partner zapisujące Punkty.

3.9.2

Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad, które indywidualnie określił w zasadach Programu Partnera, w szczególności zasad naliczania Punktów oraz realizacji Gratyfikacji.

3.9.3

Fakt posiadania przez Klienta Karty BenefitClub wydanej przez konkretnego Partnera nie może być podstawą do różnicowania zasada Programu Partnera.

3.9.4

Partner nie może pobierać jakichkolwiek opłat od Klientów za korzystanie z Serwisu lub za wydanie Karty BenefitClub Klientowi. Zabroniona jest także odsprzedaż Kart BenefitClub.

3.9.5

Partner może zarejestrować nowego Klienta (tj. takiego, który nie posiada jeszcze Karty BenefitClub) w Programie poprzez podanie wymaganych danych w formularzu rejestracji nowego Klienta. Wypełnienie formularza rejestracji nowego Klienta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w samym formularzu nie będzie skuteczne.

3.9.6

Rejestracja Klienta posiadającego już Kartę BenefitClub wydaną uprzednio przez innego Partnera następuje po wprowadzeniu przez Partnera numeru Karty BenefitClub Klienta w formularzu rejestracji nowego klienta.

3.9.7

Partner zobowiązany jest do uzyskania zgody od Klienta na wprowadzenie jego danych do Systemu BenefitClub. Zabroniona jest rejestracja Klient w Programie, który nie wyraził na to zgody.

3.9.8

Rejestrując nowego Klienta Partner zobowiązuje się do poinformowania Klienta o możliwości otrzymywania wiadomości promocyjnych drogą elektroniczną od Partnera. Partner zobowiązuje się do uzyskania informacji od Klienta, czy Klient godzi się na otrzymywanie wiadomości promocyjnych drogą elektroniczną od Partnera oraz wprowadzenie tej informacji w formularzu rejestracji nowego klienta. Informacja ta jest wprowadzana poprzez zaznaczenia właściwego pola w formularzu rejestracji Klienta.

3.9.9

Partner ma obowiązek rejestracji Klienta w Programie na podstawie każdej Karty BenefitClub, także Karty BenefitClub wydanej przez innego Partnera.

3.9.10

Partner nie może zakazać rejestracji Klientów w Programie Partnera na podstawie Kart BenefitClub wydanych przez innych Partnerów.

3.9.11

Zabroniona jest Rejestracja Klient, który nie wyraził zgody na Rejestrację.

3.9.12

Partner ma możliwość zmiany zasad własnego Programu Partnera BenefitClub.

3.9.13

Partner nie ma możliwości usunięcia Klienta z Programu Partnera.

3.9.14

Partner ma obowiązek poprawy na żądanie Klienta nieprawidłowo wprowadzonych przy rejestracji danych Klienta. Poprawa błędnie wprowadzonych danych Klienta przez Partnera jest możliwa tylko i wyłącznie przed aktywacją Karty BenefitClub przez Klienta w Serwisie. Po dokonaniu aktywacji Karty BenefitClub przez Klienta w Serwisie, tylko i wyłącznie Klient może zmieniać swoje dane.

3.10

Zasady wysyłania wiadomości sms oraz e-mail przez Partnera do własnych Klientów:

3.10.1

Wiadomości promocyjne SMS wysyłane przez Partnera oraz wiadomość powitalna są wysyłane w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20. Wiadomości, których zainicjowanie wysłania dokonane zostało przez Partnera poza powyżej określonymi godzinami zostaną wysłane przez Serwis po godzinie 9 następnego dnia, w którym dokonywana będzie wysyłka wiadomości SMS.

3.10.2

Partner ma obowiązek usunięcia Klienta z listy Klientów otrzymujących wiadomości promocyjne, jeżeli Klient tego zażąda.

3.10.3

Serwis nie gwarantuje doręczenia każdej wysłanej wiadomości, co może być spowodowane awariami sieci, przeciążeniem sieci, itp.

3.10.4

Serwis nie umożliwia wysyłki SMS na numery zagraniczne.

3.10.5

Partner ma możliwość wysłania maksymalnie jednego SMSa promocyjnego do jednego klienta tygodniowo.

3.10.6

Zabrania się wysyłania do Klientów wiadomości zawierających treści niezgodnych z prawdą oraz niezgodnych z prawem.

3.10.7

Partner ma możliwość wyboru, czy dana wiadomość wysłana do Klientów zostanie opublikowana w Serwisie, czy nie.

3.11

Rejestracji Partnera w Serwisie może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu Partnera wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Partnera.

3.12

Partner wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora nazwy firmy Partnera, logo partnera oraz adresu strony www Partnera w celu promocji Serwisu.

3.13

Partner może wziąć udział w Programie Promocyjnym BenefitClub. Zasady oraz regulamin Programu Promocyjnego BenefitClub opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.14

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@benefitclub.pl .

4 Zasady korzystania z serwisu przez Klientów

4.1

Klient może otrzymać Kartę BenefitClub tylko i wyłącznie od Partnera Serwisu po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie się w Programie Partnera BenefitClub. Klient nie może otrzymać Karty BenefitClub bezpośrednio od Serwisu.

4.2

Partner, w Programie którego Klient zamierza się zarejestrować jest zobowiązany do wprowadzenia w Serwisie niezbędnych do rejestracji w Programie danych Klienta. Partner może wprowadzić do Serwisu dane jedynie za zgodą Klienta.

4.3

Do otrzymania Karty BenefitClub oraz rejestracji w Programie Partnera BenefitClub niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail i/ lub numer telefonu komórkowego.

4.4

Aby korzystać z Serwisu oraz zarejestrować się w Programie Partnera BenefitClub Klient musi zweryfikować podane dane kontaktowe oraz aktywować Kartę BenefitClub w Serwisie.

4.5

Korzystanie z Serwisu, a także uczestniczenie w Programach Partnerów BenefitClub, przez Klienta możliwe będzie jedynie po dokonaniu weryfikacji co najmniej jednej z podanych danych kontaktowych (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego).

4.6

Weryfikacja numeru telefonu komórkowego następuje poprzez wprowadzenie przez Klienta zgodnie z zaleceniami Serwisu kodu weryfikacyjnego przesłanego na numer telefonu Klienta w formie SMS. Weryfikacja adresu e-mail następuje po otworzeniu przez Klienta odnośnika URL (link) przesłanego na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

4.7

Karta BenefitClub Klienta aktywowana jest po ustanowieniu hasła do konta Klienta w Serwisie, co jest możliwe po dokonaniu weryfikacji danych kontaktowych Klienta.

4.8

Do momentu ustanowienia hasła do konta przez Klienta (tj. aktywacji Karty BenefitClub), Klient nie może uczestniczyć w Programach Partnerów BenefitClub, a dane Klienta wprowadzone uprzednio do Serwisu przez Partnera nie są w żaden sposób wykorzystywane przez Operatora Serwisu.

4.9

Podczas rejestracji w Programie Partnera BenefitClub Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie danych nie zgodnych z prawdą, w szczególności danych kontaktowych, uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

4.10

Weryfikacja danych kontaktowych Klienta nie będzie możliwa w przypadku wprowadzenia do Serwisu przez Partnera podczas rejestracji w Programie Partnera błędnych danych Klienta. W takim przypadku Klient powinien zwrócić się do Partnera, w Programie którego wyraził chęć rejestracji, o poprawienie wprowadzonych do Serwisu danych, po czym Klient powinien dokonać weryfikacji danych kontaktowych oraz aktywować Kartę BenefitClub.

4.11

Punkty otrzymane przez Klientów w Programie Partnera mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do otrzymania Gratyfikacji w Programie Partnera przyznającego punkty.

4.12

Klient może posiadać jedną Kartę BenefitClub, wydaną przez jednego Partnera. Serwis nie udostępnia możliwości zarejestrowania więcej niż jednej karty na dane jednego Klienta.

4.13

Karta BenefitClub może zostać użyta przez Klienta do rejestracji w wielu Programach Partnerów BenefitClub.

4.14

Klient, który ustanowił uprzednio hasło do swojego konta w Serwisie dokonuje Rejestracji w kolejnym Programie Partnera poprzez okazanie Karty BenefitClub Partnerowi prowadzącemu dany Program w celu identyfikacji numeru Karty Benefitclub.

4.15

Na jednym koncie Klienta powiązanym z jedną Kartą BenefitClub mogą być naliczane punkty w Programach BenefitClub wielu Partnerów.

4.16

Zarejestrowany Klient korzystający z Serwisu uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Loginem Klienta jest numer Karty BenefitClub, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podane podczas rejestracji. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4.17

W przypadku gdy Klient zapomni hasła, powinien wybrać opcję "Zapomniałem hasła" i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Serwisie.

4.18

Każdy klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z Serwisu. Oświadczenie z żądaniem usunięcia danych powinno zostać przesłane na adres e-mail rezygnacja@benefitclub.pl, oraz powinno zawierać numer Karty BenefitClub, a także imię i nazwisko Klienta. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z korzystania z usług Serwisu w charakterze Klienta, co wiąże się z dezaktywacją Karty BenefitClub oraz usunięciem z konta klienta oraz Serwisu wszystkich danych zapisanych na koncie Klienta, w tym punktów otrzymanych w Programach Partnerów.

4.19

Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od Partnera, w Programie BenefitClub którego jest zapisany. Klient ma także możliwość ponownego zapisania się do listy Klientów otrzymujących wiadomości od danego Partnera.

4.20

Operator ma prawo do usunięcia konta Klienta oraz zablokować Kartę BenefitClub, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

5 Zawarcie umowy z Partnerem, okres świadczenia usługi na rzecz Partnera, wypowiedzenie umowy z Partnerem

5.1

Za moment zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem a Partnerem uznaje się moment wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

5.2

Po zawarciu Umowy z Operatorem każdemu Partnerowi przysługuje 3 miesięczny Okres Darmowy, w czasie którego nie naliczana będzie opłata abonamentowa. Okres Darmowy rozpoczyna swój bieg w dniu wysłania przez Operatora Kart BenefitClub Partnerowi.

5.3

Do momentu uiszczenia pierwszej opłaty abonamentowej Partner może zrezygnować z korzystania z Serwisu bez podania przyczyny oraz bez wysyłania rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Za moment rezygnacji z usług w tym przypadku będzie uznany brak uiszczenia opłaty abonamentowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy w kwocie oraz terminie zgodnym z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. Jeżeli Partner w okresie do uiszczenia pierwszej opłaty abonamentowej wysyłał wiadomości e-mail lub SMS do swoich Klientów, to warunkiem rezygnacji na powyższych zasadach jest opłacenie kosztu wysłanych przez Partnera wiadomości SMS lub e-mail.

5.4

Dokonywanie miesięcznych opłat abonamentowych przez Partnera za korzystanie z Serwisu jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas nieokreślony.

5.5

Po dokonaniu pierwszej miesięcznej opłaty abonamentowej Partner może zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto oraz dane z Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: rezygnacja@benefitclub.pl. Rezygnacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który jest loginem Partnera i powinna zawierać pełne dane firmy Partnera (nazwa, adres, NIP oraz REGON).

5.6

W przypadku przesłania rezygnacji przez Partnera z korzystania z Serwisu w okresie po uiszczeniu pierwszej miesięcznej opłaty abonamentowej w trakcie okresu rozliczeniowego, Partner jest zobowiązany do opłacenia pełnej opłaty abonamentowej za miesiąc, w trakcie którego została złożona rezygnacja oraz dotychczas naliczonych kosztów wysłania wiadomości e-mail lub SMS w stawkach zgodnych z Cennikiem.

5.7

Po złożeniu skutecznej rezygnacji dane Partnera zostaną usunięte z Serwisu przez Operatora.

5.8

W przypadku rezygnacji lub rozwiązania umowy Partner nie może żądać zwrotu kosztów poniesionych na zakup Kart BenefitClub lub zwrotu innych kosztów poniesionych uprzednio wynikających z obowiązującego Cennika.

5.9

Po rezygnacji Partnera lub rozwiązaniu umowy z Partnerem na innych zasadach Karty BenefitClub wydane Klientom przez Partnera pozostają nadal aktywne, a Klienci mogą z nich korzystać na zasadach określonych w Regulaminie.

5.10

Umowa może być rozwiązana również w następujących przypadkach:

5.10.1

Ustania bytu prawnego Partnera.

5.10.2

Śmierci Partnera.

5.10.3

Nie uiszczenia przez Partnera należności w terminie wyznaczonym w punkcie 6.7.

5.10.4

wypowiedzenia umowy przez Operatora.

5.10.5

w wypadku określonym w punkcie 11.5.

5.11

Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner:

5.11.1

Narusza postanowienia Regulaminu.

5.11.2

Dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.

5.11.3

Dokonuje czynności niezgodnych z prawem.

5.11.4

Działa na szkodę Operatora.

5.11.5

Podał nieprawdziwe dane.

5.11.6

W innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

6 Odpłatność Partnerów za usługę

6.1

Korzystanie z Usług oraz dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatny, na zasadach określonych w Cenniku.

6.2

Rejestrując się w Serwisie oraz akceptując niniejszy Regulamin Partner godzi się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.

6.3

Operator nie przesyła oryginałów faktur, ani żadnych innych dokumentów księgowych. Partner nie ma prawa żądać od Operatora przesłania oryginału faktury ani żadnego innego dokumentu księgowego.

6.4

Wszystkie faktury umieszczane będą w profilu Partnera w zakładce Płatności, dostępnym po zalogowaniu się Partnera w Serwisie. Faktury dostępne są w formacie PDF.

6.5

W Serwisie obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 10-tego dnia każdego miesiąca, a kończy 9-tego dnia kolejnego miesiąca.

6.6

Faktura za bieżący okres rozliczeniowy zostanie wystawiona oraz umieszczona w zakładce Płatności najwcześniej pierwszego dnia rozpoczynającego się okresu rozliczeniowego.

6.7

Faktury wystawiane są z 14 dniowym terminem płatności.

6.8

Kwota do zapłaty na fakturze obliczana jest zgodnie z Cennikiem. Na kwotę faktury składa się stała miesięczna opłata abonamentowa za rozpoczynający się okres rozliczeniowy oraz opłaty za wiadomości SMS oraz e-mail wysłane przez Partnera do swoich Klientów w poprzednim (zakończonym) okresie rozliczeniowym.

6.9

Jeżeli Partnerowi przysługuje Okres Darmowy, w którym nie opłaca on abonamentu miesięcznego, to faktury za dany okres rozliczeniowy zawierać będą jedynie opłatę za wiadomości SMS oraz e-mail wysłane przez Partnera do swoich Klientów w poprzednim (zakończonym) okresie rozliczeniowym, jeżeli takie wiadomości były wysyłane.

6.10

Jeżeli Partnerowi przysługuje określona ilość SMS-ów lub wiadomości e-mail, którą Partner może wysłać bez opłat, to koszt tych wiadomości nie zostanie doliczony do faktury miesięcznej. Jeżeli Partner przekroczy ilość wiadomości SMS lub e-mail, które może wysłać bez opłat, to do faktury zostanie doliczony koszt wiadomości e-mail oraz sms przekraczających tą ilość.

6.11 Jeżeli Okres Darmowy kończy się w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to faktura za bieżący okres rozliczeniowy zostanie wystawiona oraz umieszczona w zakładce Płatności profilu Partnera najwcześniej w dniu zakończenia Okresu Darmowego. Operator może jednak podjąć decyzję o nie wystawianiu faktury za niepełny okres rozliczeniowy, jednocześnie doliczyć proporcjonalny koszt niepełnego okresu rozliczeniowego do faktury za kolejny okres rozliczeniowy.

6.12

Prośbę o wystawienia duplikatu faktury należy przesyłać na adres: duplikat@benefitclub.pl. Prośba powinna zostać przesłana z adresu e-mail, którego Partner używa do rejestracji. Wiadomość powinna zawierać dokładne oznaczenie faktury, której dotyczy, tj. numer faktury, oraz powinna zawierać dane firmy Partnera. Duplikat zostanie przesłany na adres e-mail partnera w formacie PDF.

6.13

Operator może zablokować konto Partnera w Serwisie, jeżeli Partner nie opłaci faktury w terminie określonym w punkcie 6.7 Regulaminu. Blokada konta nastąpi najwcześniej w terminie 14 dni od upływu terminu płatności. Zablokowanie konta w serwisie Partner oznacza brak możliwości obsługi Programu BenefitClub Partnera oraz blokadę możliwości wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail do swoich Klientów.

7 Postępowanie reklamacyjne

7.1

Klient może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Serwisu bądź nieprawidłowej kwoty faktury.

7.2

Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Operatora bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@benefitclub.pl wysłanego z Konta e-mail użytego rejestracji Partnera, którego reklamacja dotyczy.

7.3

Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać pełną nazwę Partnera, adres e-mail Partnera użyty do rejestracji w Serwisie Partnera (jeżeli reklamacja przesyłana jest w formie listu), czas i szczegółowych okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.

7.4

Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer oraz kwotę faktury.

7.5

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia.

7.6

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.7

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Partnera.

8 Odpowiedzialność Operatora

8.1

Operator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Serwisu.

8.2

Operator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.

8.3

Operator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu.

8.4

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

8.5

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezależną od niego niemożliwością wygenerowania dla Użytkownika nowego Hasła dostępu do Serwisu.

8.6

Przestrzeganie zasad Programu Partnera BenefitClub jest obowiązkiem Partnera. Operator nie odpowiada za działania Partnerów związane z przestrzeganiem zasad Programu Partnera BenefitClub, które są ustalane indywidualnie przez każdego Partnera, lub za zmianę powyższych zasad.

8.7

Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Partnera w stosunku do Klientów, zwłaszcza za nie wydanie nagrody, wydanie nagrody wadliwej, błędne naliczenie punktów w Programie Partnera, etc.

8.8

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały publikowane oraz przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS przez Partnerów.

9 Zamawianie Kart BenefitClub lub innych produktów w Serwisie oraz personalizacja Kart BenefitClub

9.1

Operator prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.benefitclub.pl

9.2

Operator prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie na rzecz Partnerów.

9.3

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

9.4

Zamówiony towar dostarczony zostanie za pomocą firm kurierskich. Partner jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku.

9.5

Serwis akceptuje tylko i wyłącznie płatność przelewem. Po złożeniu zamówienia, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora zamówienie przekazywane jest do realizacji.

9.6

Zasady personalizacji Karty BenefitClub

9.6.1

Partner może personalizować oraz wybrać wzór własnej Karty BenefitClub zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie

9.6.2

Partner może personalizować własną Kartę BenefitClub za pośrednictwem konfiguratora kart dostępnego w Serwisie lub korzystając z dostępnych na tej samej stronie szablonów kart, które Partner może pobrać na dysk twardy.

9.6.3

W przypadku skorzystania z szablonów, personalizowany szablon karty Partner powinien przesłać na adres kontakt@benefitclub.pl. Wiadomość e-mail powinna zawierać pełną nazwę firmy Partnera.

9.6.4

Personalizując kartę Partner powinien postępować zgodnie z zaleceniami Serwisu oraz zaleceniami dołączonymi do szablonów Kart BenefitClub.

9.6.5

Partner może personalizować tylko i wyłącznie określony w danym projekcie karty obszar, może nanieść na określony obszar swoje logo, nazwę firmy, lub inne wybrane dane.

9.6.6

Partner nie może wprowadzać żadnych zmian w projekcie karty poza obszarem przewidzianym na personalizację.

9.6.7

Partner nie może zmieniać formatu plików graficznych szablonów Kart BenefitClub dostępnych w Serwisie.

9.6.8

Partner nie może stworzyć własnego wzoru Karty BenefitClub i nie może żądać stworzenia takiego wzoru przez Operatora.

9.6.9

Do personalizacji Karty BenefitClub Partner może użyć tylko i wyłącznie materiałów graficznych, do których posiada prawa autorskie.


9.7

Operator ma prawo nie zaakceptować projektu karty personalizowanego przez Partnera, jeżeli personalizowany projekt będzie nie możliwy do wydrukowania metodą offsetową lub gdy będzie on niezgodny z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Operator przekaże tą informację Partnerowi.

9.8

Operator ma także prawo nie zaakceptować projektu personalizowanej Karty BenefitClub, której koszt produkcji został już opłacony przez Partnera. Jeżeli Partner nie poprawi projektu karty, w takim przypadku Operator zobowiązuje się do zwrotu kwoty zapłaconej przez Partnera na poczet produkcji Kart BenefitClub.

9.9

Podczas złożenia zamówienia podany jest orientacyjny termin zamówienia. Operator nie gwarantuje dotrzymania terminu realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku opóźnienia produkcji Kart BenefitClub lub opóźnienia w dostawie spowodowanego nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umowy obsługi przewozowej.

9.10

Dostarczone Karty BenefitClub mogą różnić się odcieniami kolorów od projektu widocznego na ekranie komputera Partnera ze względu na specyfikę druku offsetowego, różnice w odcieniach kolorów nie mogą być podstawą do reklamacji Kart BenefitClub.

9.11

Operator Serwisu wyklucza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za dostarczone towary.

9.12

Partner sam wybiera oraz personalizuje projekt Karty BenefitClub, podstawą reklamacji nie może być zatem niezadowolenie z finalnego wyglądu projektu Karty BenefitClub.

10 Dane podawana przez Użytkowników i cele ich przetwarzania

10.1

Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.2

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.

10.3

Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Operatora danych osobowych Partnerom, w Programach BenefitClub których Klient dokonał Rejestracji.

10.4

Operator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.

10.5

Operator ma prawo do wykorzystania w innych celach oraz udostępnienia osobom trzecim jedynie informacje statystyczne, nie powiązane z danymi osobowymi Klientów.

10.6

Operator wykorzystuje dane zbierane automatycznie (tzw. „cookies”) w celu prowadzenia statystyk Serwisu. "Cookies" są przechowywane na komputerze Użytkownika, Serwis odczytuje je przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika.

10.7

Operator przetwarza dane osobowe, tj. gromadzeni, utrwala, przechowuje, opracowuje, udostępniana i usuwa, dane poszczególnych Klientów w następującym zakresie i na następujących zasadach:

10.7.1

Operator udostępnia dane, w tym dane osobowe, tylko i wyłącznie Partnerom, którzy zarejestrowali danego Klienta. Operator nie udostępnia żadnych danych dotyczących Klientów Partnerom, którzy nie zarejestrowali danego Klienta. Operator nie udostępnia danych osobowych Klientów stronom trzecim.

10.7.2

Wszelkie dane Klientów związane z obsługą danego Programu Partnera (naliczanie Punktów, realizacja Gratyfikacji, etc.) oraz sama informacja o Rejestracji danego Klienta w danym Programie BenefitClub, będą udostępniane tylko i wyłącznie Partnerowi obsługującemu dany Program Partnera BenefitClub, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim oraz innym Partnerom BenefitClub.

10.7.3

Operator przetwarza i udostępnia Partnerom (zgodnie z zasadami określonymi w punktach 10.6.1 oraz 10.6.2) dane Klientów w zakresie wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej do Klientów przez Partnerów, w Programie BenefitClub których Klient się zarejestrował, jeżeli dany Klient wyraził na to zgodę.

10.7.4

Operator przetwarza dane osobowe Klientów w celu przesłania bieżących informacji związanych z obsługą Serwisu oraz zmianami i nowościami w Serwisie.

10.7.5

Operator przetwarza dane osobowe Partnerów w celu przesłania bieżących informacji związanych z obsługą Serwisu, płatnościami, rozwiązaniem umowy, nowościami i zmianami w Serwisie.

10.8

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej od Partnerów, w Programie BenefitClub których się zarejestrował.

10.9

Podczas rejestracji oraz w każdym innym momencie Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej od danego Partnera, poprzez przekazanie tej informacji Partnerowi lub na koncie Klienta w Serwisie.

10.10

Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych z Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

10.11

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji z Serwisu o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

10.12

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Operatora.

11 Zmiana Regulaminu

11.1

Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

11.2

Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

11.2.1

Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.

11.2.2

Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

11.2.3

Innych uzasadnionych przypadkach.

11.3

O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

11.4

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania nowego regulaminu.

11.5

Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 11.4, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

11.6

Powyższe zasady wprowadzania zmian w Regulaminu nie dotyczą zmian treści Załącznika nr 1 do Regulaminu, które wchodzą w życie natychmiast po publikacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu internetowego BenefitClub.pl (regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną)

1 Warunki oraz zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Promocji BenefitClub:

1.1

Program Promocji BenefitClub ma na celu nagrodzenie Partnerów, których działania wspierają rozwój Serwisu, tj. prowadzą do rejestracji nowych firm w Serwisie.

1.2

W Programie Promocji BenefitClub może wziąć udział każdy zarejestrowany w Serwisie Partner.

1.3

Partner może otrzymać nagrodę w Programie Promocji BenefitClub po pełnej rejestracji w Serwisie oraz po stworzeniu własnego Programu Partnera BenefitClub. Co za tym idzie, warunkiem otrzymania nagrody w Programie Promocji BenefitClub jest zakup oraz opłacenie Kart BenefitClub zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie oraz w Cenniku. Partner może jednak rozpocząć działania prowadzące do otrzymania punktów w Programie Promocji BenefitClub w dowolnym momencie, także przed zamówieniem oraz opłaceniem Kart BenefitClub.

1.4

W Programie Promocji BenefitClub Partnerzy mogą otrzymać punkty, które następnie mogą zostać wymienione na nagrody.

1.5

W Programie Promocji BenefitClub firmy mogą otrzymać następującą ilości punktów, za następujące działania:

1.5.1

10 punktów za rejestrację oraz zamówienie i opłacenie Kart BenefitClub przez zaproszoną przez Partnera firmę, na następujących warunkach:

 • Warunkiem naliczenia punktów za rejestrację poleconej firmy jest zamówienie oraz opłacenie Kart BenefitClub przez zaproszoną przez Partnera firmę, nie sama rejestracja w Serwisie.
 • Zaproszona przez Partnera firm musi w formularzu rejestracji wprowadzić unikalny kod polecający Partnera, który widoczny jest na stronie profilu Partnera pod adresem: http://benefitclub.pl/ZaprosZnajomaFirme po zalogowaniu się partnera do swojego konta.

1.6

Firma zapraszana przez Partnera po wprowadzeniu kodu polecającego Partnera otrzyma dodatkowy miesiąc Okresu Darmowego (dodatkowy miesiąc bez płacenia abonamentu).


1.7

Za otrzymane w Programie Promocji BenefitClub punkty firma może otrzymać następujące nagrody:

1.7.1

10 punktów – dwa miesiące zwolnienia z opłaty abonamentowej za korzystanie z Serwisu.

1.7.2

20 punktów – Apple iPod Shuffle 6gen 2GB

1.7.3

90 punktów – Netbook Asus EeePC 1015T

1.8

Firma ma także możliwość przesłania zaproszenia w formie e-mail do firmy z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie. Po rejestracji oraz zamówieniu i opłaceniu kart BenefitClub Partner otrzyma 10 punktów zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.5.1., tj. m.in. po podaniu kodu polecającego przez zapraszaną firmę.

1.9

W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub działania na szkodę Operatora, Operator ma prawo do cofnięcia uprzednio przyznanych punktów lub anulowania uprzednio zamówionej nagrody.

1.10

Operator ma prawo zmienić zasady i Regulamin Programu Promocji BenefitClub w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po opublikowaniu na niniejszej stronie.

1.11

Operator ma prawo zakończyć Program Promocji BenefitClub w dowolnym momencie. W przypadku zakończenia Programu Promocji BenefitClub Operator wyda nagrody przysługujące Partnerom za dotychczas zdobyte punkty, jednak nie udostępni możliwości dalszego zdobywania punktów.

Mapa strony BenefitClub

O BenefitClub
Strefa Klienta
Pomoc
BenefitClub w sieci
Kontakt